พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 11 ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น มีหน้าที่จัดบริการให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ รายงานการรับรู้สิทธิ์ตาม พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดบริการส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามพรบ. พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงของผู้สูงอายุ


กองทุนผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)